ديل إي إم سي V3-VS07-020

Obtenha alto desempenho de armazenamento com o DELL-EMC V3-VS07-020, disponível na DC Parts. Este equipamento é compatível com servidores e sistemas de armazenamento Dell EMC e oferece capacidade de 2TB e interface SAS de 12Gbps. Adquira já e otimize sua infraestrutura de TI.

عرض نتيجة واحدة

اختر العملة
خطأ: تنبيه: اختيار المحتوى معطل !!